SOD TORAH
' (22:43)
 
«»
http://sodtorah.co.il/pirush.php?perek=בראשית פרק-&pasuk=&next_book=true7dfd999cf4a3afab02ebf3cb76fd7bfa

בראשית פרק-מג -יב