SOD TORAH
' (03:35)
 
«»
http://sodtorah.co.il/pirush.php?perek=בראשית פרק-&pasuk=&next_book=true7dfd999cf4a3afab02ebf3cb76fd7bfa

בראשית פרק-מה -יח