SOD TORAH
' (15:11)
 
«»
http://sodtorah.co.il/pirush.php?perek=ויקרא פרק-&pasuk=&next_book=true8aba0ca6a46c2237dbc7bc221630c26b

ויקרא פרק-יג -כט