SOD TORAH
' (03:32)
 
«»
http://sodtorah.co.il/pirush.php?perek=שמות פרק-&pasuk=&next_book=true5770b97a5ce346d9e07d7b2b819ebd73

שמות פרק-מ -לא