SOD TORAH
' (21:29)
 
«»
http://sodtorah.co.il/pirush.php?perek=׳‘׳�׳“׳‘׳¨ ׳₪׳¨׳§-&pasuk=&next_book=true401b88ba82159ab27d6f9c2c7ed36b8d

׳‘׳�׳“׳‘׳¨ ׳₪׳¨׳§-׳� -׳™׳’