SOD TORAH
יח' אב התשפ (05:12)
 
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות
 «»ביאור המיליםתגובות גולשים
הדף מוצג בגירסא מבוארת עם פירושי המילים. ליד כל מילה יופיעו סוגריים מרובעים [.] עם פירושים אפשריים, למשל: בעי [ביקש, הקשה, שאל]. בנוסף בתחתית הדף יש הסבר ודוגמא למילים הקשות שבדף.

׳³ן¿½ײ²ֲ¿ײ²ֲ½׳³ן¿½ײ²ֲ¿ײ²ֲ½׳³ן¿½ײ²ֲ¿ײ²ֲ½ ׳³ן¿½ײ²ֲ¿ײ²ֲ½

ספר התניא - אגרת התשובה

פירוש פשוט


פירוש המילים

הערה: התרגום נעשה על ידי מחשב לכן אם לא תמצאו הגיון בפירוש כנראה שזאת טעות.